Condicions de contractació

CONDICIONS DE VENDA WEB I POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Totes les contractacions, cancel·lacions, devolucions i modificacions dels serveis en aquesta pàgina, http://mpunti.es seran regits segons les condicions de contractació exposades a continuació

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web http://mpunti.es, propietat de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE sota la marca comercial de M.PUNTI

L'acceptació d'aquest document comporta que el CLIENT:

- Ha llegit, entén i comprèn allò que s'ha exposat aquí.

- És una persona amb capacitat suficient per contractar.

- Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web de mpunti.

El contingut d'aquests termes i condicions de contractació, així com qualsevol informació continguda en aquest lloc web, està subjecte a canvis i actualitzacions sense avís previ. Aquestes modificacions entren en vigor tan bon punt l'actualització dels termes i condicions es publica al lloc web. El client estarà sotmès als termes i condicions vigents, en el moment en què es registri/realitzi compres des del lloc web.

IDENTITAT DE LES PARTS CONTRACTANTS

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats pel Client és PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE amb domicili social Jl. Raya Dalung, Banjar Kwanji, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung (80117), Bali, Indonèsia i Correu electrònic info@mpunti.es

I d'un altre, el Client, registrat al lloc web mitjançant el nom i el correu electrònic sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE

OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE i el Client en el moment en què aquest accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament d'un servei concret a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.

Definicions:

En el marc dels presents termes i condicions, així com al lloc web PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , les paraules següents estan definides com segueix:

Client/pacient: la part contractant amb PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE El client pot ser tant persona física, adult i major de 18 anys, com a persona jurídica.

Lloc Web: plataforma d'aprenentatge virtual disponible per al Client per PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , en el marc dels presents termes i condicions. La URL dedicada a aquest lloc web és la següent: http://mpunti.es. Aquest lloc web és propietat de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE .

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

El Client, per poder accedir als serveis que ofereix PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , haurà d'entrar a una plataforma virtual on haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, detallades a l'Avís legal i la Política de privadesa d'aquest lloc web.

 1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Llevat d'una estipulació particular per escrit, l'accés al servei suposarà l'acceptació per part del Client de totes aquestes condicions legals. Qualsevol condició que no sigui expressament acceptada per avançat i per escrit per PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE roman inapel·lable independentment de quan o en quin moment particular es pugui haver arribat al coneixement o realitzat alguna significació comercial per a la part.

Tots els paràgrafs que componen el conjunt d'aquest contracte tenen rellevància fins i tot si no són aplicables, no és possible interpretar de manera selectiva o oposar-se a una clàusula sense suscitar una renúncia per PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE tenint en compte les clàusules condicionals que constitueixen l'acord esmentat a continuació (condicions nul·les i sense efecte).

 1. DRET DE DESISTIMENT

El Client té els mateixos drets i terminis per fer la devolució i/o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en línia com fora de línia.

Si el Client és una persona física i de conformitat amb la Regulació 6 de les Comunitats Europees (Protecció dels Consumidors Respecte als Contractes Celebrats per Mitjans de Comunicació a Distància) Regulació 2001, el client es beneficia dun termini de 7 dies hàbils per cancel·lar el contracte realitzat per aquest mitjà a distància, sense donar una raó, i, si el Client fa ús d'aquest dret de cancel·lació, ell o ella no incorre en cap càrrec o sanció. Sense perjudici d'aquesta disposició, el període de 7 dies començarà a transcórrer el dia que el Client accepti aquests termes i condicions.

El termini de devolució és de 14 dies naturals i compten des de la data de lliurament. En aquest cas s'escriurà a info@mpunti.es proporcionant el número de compte i DNI per procedir al reemborsament.

El desistiment està sotmès a una sèrie d'excepcions, contemplades a la Llei. Un cop la consulta en línia hagi estat completada pel terapeuta i el consumidor, el consumidor reconeix que és conscient que haurà perdut el dret a desistiment del pack inicial o del pack de seguiment.

El consumidor accepta que la primera consulta es farà entre el primer dia de pagament i les dues setmanes posteriors.

El consumidor accepta que el terapeuta es compromet a contestar un correu a la setmana en un termini de 24 a 48h laborables. Passat aquest correu, els correus següents es respondran la setmana que ve.

El terapeuta tindrà entre 1 i 4 dies per enviar el pla de nutrició o entrenament.

A partir de la primera visita es disposarà de 30 dies per poder contactar via mail i ser assessorat pel terapeuta. Fora d'aquest termini el terapeuta no es compromet a continuar amb l'assessoria, si es vol assessorament caldrà contractar una visita de seguiment.

La cancel·lació o ajornament d'una cita ja reservada s'ha de fer mínim abans de les 48 hores LABORABLES prèvies a la sessió, per poder reorganitzar l'agenda amb el marge de temps suficient sense que ocasioni un perjudici ni al temps del terapeuta ni de la resta de pacients, per tant, les cites que no es cancel·lin amb aquest marge de temps implicaran el cost d'una hora de sessió.

Si la cancel·lació se sol·licita en el temps indicat, es procedirà a la devolució del 100% de limport abonat.

La segona consulta de 30 minuts que inclou el primer pack serà 15 dies passats la primera visita, no es podrà ajornar més d'una setmana.

El pagament de les consultes es farà sempre màxim el dia abans de la consulta i no es realitzarà la consulta si prèviament el pagament no ha estat realitzat i es disposa del justificant.

En cas de comprar un pack de 3 consultes de qualsevol servei, un cop s'ha de fer la primera visita, no es procedirà sota cap circumstància la devolució de la part proporcional de la resta de consultes abonades.

 1. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que el Client consideri oportuna serà atesa el més aviat possible, i es podrà realitzar en les següents adreces de contacte:

Mail: info@mpunti.es

Telèfon: +34 722 530271 (WhatsApp) o 081339623982 (Trucades)

En cas de reclamació o disputa de qualsevol naturalesa, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE i el Client es comprometen a intentar resoldre la queixa o conflicte amigablement. Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre el Client/Pacient i PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. FORÇA MAJOR

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE no serà responsable per qualsevol incompliment a causa de circumstàncies imprevistes o per causes fora del control de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , incloent-hi, però no limitat als casos de força major, disturbis, embargaments, actes d'autoritats civils o militars, incendis , inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o l'escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d'obra o materials. En cas de demora, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE pot ser excusada de les prestacions, en la mesura que es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

 1. COMPETÈNCIA

El Client no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda. Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

El Client declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions Generals en tota la seva extensió.

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DE PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE

7.1 Continuïtat i consistència del servei

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE accepta expressament proporcionar tots els seus recursos en el lliurament, la disponibilitat i en la prestació de serveis en general i en aquest document, es compromet a complir amb la seva obligació com a proveïdor de serveis en la mesura de les seves possibilitats.

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE es compromet a actuar amb la màxima diligència i atenció com sigui possible i procedir per subministrar un servei de qualitat de conformitat amb les pràctiques generalment reconegudes: excepte en l'hipotètic cas que se suspengui el servei, en virtut d'instruccions especials exigides.

En conseqüència, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE estarà contractualment obligada a oferir l'accés (24/24) i setmanalment (7/7), i condicionada a ser capaç de garantir els seus serveis ateses les condicions de subministrament (ressegüent rendiment de la xarxa).

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE es reserva el dret a interrompre el servei a través del seu servidor, per tal de dur a terme el manteniment essencial, per millorar el rendiment de la xarxa, o per qualsevol altra raó operacional en relació amb el manteniment.

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE sense afectar qualsevol dels seus drets i responsabilitats, promet informar el Client, dins d'un espai de temps raonable, de la data en què es proposa dur a terme el manteniment, per tal que el Client en pugui fer altres arranjaments.

El Client reconeix que l'ASSESSORIA pot no estar disponible en cas que aquest no pugui o sigui incapaç d'accedir a Internet oa aquest lloc web. PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE no serà responsable per la incapacitat del client per accedir a la formació, sota aquestes circumstàncies.

En particular, és el Client qui ha de mantenir la seva pròpia protecció contra virus, així com la versió del navegador. PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE no serà responsable de cap virus transmès a través del vostre lloc web.

De la mateixa manera, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'accés no autoritzat als sistemes informàtics, o pel saqueig de qualsevol dada com a resultat. Tot i això, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE aplica els mitjans apropiats per prevenir les intrusions il·legals. PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis relacionats amb ell, com pèrdua d'explotació, pèrdua de benefici, pèrdua de valor, danys o despeses.

7.2. Qualitat del Servei

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE es compromet a exercir amb la deguda diligència i cura la seva oferta, subministrant un servei de qualitat, de conformitat amb les pràctiques normals de l'àmbit, subjectes a la interrupció dels serveis sol·licitats explícitament a petició de les autoritats administratives.

Si l'ASSESSORIA establerta pel Client és suspesa arran d'una decisió d'una autoritat competent, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE reemborsarà el Client o us oferirà un crèdit vàlid per un any, igual a l'import d'aquesta oferta formativa.

Les parts acorden que PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE té el dret de modificar els serveis sense avís previ.

7.3. Serveis postvenda

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE es compromet a proporcionar al Client l'ajuda necessària pel que fa a l'ASSESSORIA adquirida en línia.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CLIENT

7.4. Introducció

El Client accepta expressament haver verificat la compatibilitat entre la seva demanda i l'oferta de serveis i reconeix plenament la recepció de tota la informació i l'assessorament necessaris des de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , perquè aquest acord pugui entrar en vigor amb el coneixement i la certesa vinculant .

El Client garanteix actuar dins de la seva responsabilitat exclusiva si, a conseqüència de l'accés al servei, aquest no es duu a terme d'acord amb el que es pot considerar actes raonables d'ús realitzats pel client, que estigui en disposició del seu accés i contrasenya i que no respecti la guia general i instruccions per al correcte ús, inicialment subministrat per PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE

El Client, si es compleixen les condicions, haurà d'informar A PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE sobre aquests termes i serà responsable pel que fa a aquesta matèria.

Les parts pertinents al contracte també reconeixen que PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE és capaç de modificar amb total transparència la prestació del servei sense necessitat de fer cap tràmit de comunicació prèvia, que no sigui per informar al Client que el nivell de prestació de serveis ja subministrats , serà ajustat.

El Client reconeix estar informat de les disposicions dels reglaments relatius a la seguretat (protecció o seguretat física) i la seguretat operacional. El Client serà l'únic responsable de les conseqüències de l'incompliment d'aquestes normes i d'aquests Termes.

7.5. DESENVOLUPAMENT DE L'ASSESSORIA NUTRICIONAL I INTEGRATIVA

El Client es compromet a comprovar prèviament que té les condicions necessàries per assistir a l'ASSESSORIA NUTRICIONAL INTREGRATIVA. L'accés a la plataforma es fa directament des d'un ordinador connectat a Internet. PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE no es fa responsable en cas d'absència o deficiència de la connexió esmentada.

7.6. RESPONSABILITAT DEL CLIENT CAP AL BENEFICIARI.

El Client, en crear un perfil de Client al lloc web, es compromet expressament a pagar qualsevol registre iniciat pel Client designat.

 1. DISPOSICIONS FINANCERES

8.1. Preus i facturació

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE es compromet a exhibir els preus de l'ASSESSORIA de la manera més transparent. Els preus aplicables són els que es mostren al lloc web en el moment de l'ordre o comanda. Els preus s'expressen en euros i inclouen impostos. Poden ser modificats en qualsevol moment sense avís previ. Totes les comandes es fan en euros i es paguen en euros. El client és l'únic responsable del pagament de les factures adreçades a aquest. La totalitat de l'ASSESSORIA es paga a l'inici del servei adquirit i per endavant.

8.2. Forma de pagament

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE possibilita les maneres següents per efectuar el pagament d'una comanda:

Targeta de crèdit o dèbit: no s'aplicaran descomptes ni càrrecs.

El Client garanteix a PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE que té tots els drets per utilitzar aquesta forma de pagament en validar la comanda. El client reconeix que en omplir els camps apropiats, proporciona la informació del pagament amb la seva total acceptació per fer aquest pagament a PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE, per tota la quantitat deguda.

Les diverses etapes del procés de pagament estan totalment encriptades i protegides. La informació relacionada amb la comanda i el número de targeta no circula sense xifrar a Internet. El número de targeta no s'imprimeix als documents, factures, rebuts de targetes de crèdit o altres comprovants. A més, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE mai no accedeix a la informació de pagament del Client. La passarel·la de pagament no desa els números de targeta quan l'operació de pagament s'ha transmès a PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE.

8.3. Procés de comandes i validació

La sol·licitud només es pot fer en línia a través del lloc web. La sol·licitud a l'ASSESSORIA per part del client constitueix un acte d'acceptació irrevocable de les presents condicions i només pot ser impugnada en casos limitats previstos en aquest contracte de conformitat. En conseqüència, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE en cap cas no pot ser considerada responsable de la no execució o mala execució dels serveis contractats, a causa de l'entrada de les dades del client particular.

8.4. Acusament de rebut

El rebut/comprovant s'envia al client tan aviat com es processa la comanda. És una prova legalment vinculant de la comanda quan es combina amb la factura original.

8.5. Prova

En cas de controvèrsies relatives a la naturalesa dels serveis de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE oa l'ús del Client del lloc web, la informació guardada al dispositiu de pagament electrònic i en el marc de la recol·lecció automàtica d'informació per PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , podria utilitzar-se com a evidència entre les dues parts.

8.6. Condicions per a la modalitat control/seguiment de les assessories:

El temps entre la primera assessoria i el control no ha de ser superior a 30 dies. En el cas dels controls i paquets de controls, cal revisar els termes i les condicions de cadascun.

El temps màxim entre controls tampoc no ha d'excedir els 6 mesos.

Un cop transcorregut aquest temps (> 6 mesos), caldrà fer l'assessoria inicial novament, ja que no seria un seguiment allò que s'avaluaria sinó començar de zero amb un pla d'alimentació ajustat.

 1. PUBLICITAT

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE podria, sota certes circumstàncies, utilitzar per a publicitat, documentació comercial impresa resultant de publicacions especialitzades o fires comercials. PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE podria utilitzar el nom del Client i/o la seva opinió, per a fins publicitaris, però això només es podria validar amb l'autorització expressa del client.

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

No es permet al Client de cap manera, transferir, canviar i intercanviar els drets de llicència i les obligacions que incideixen en aquest contracte, llevat que la forma i el contingut pugui ser alterat sota la condició que els canvis siguin preacordats i per escrit des de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE No obstant això, s'exclou expressament en aquest contracte - o termes i condicions de venda - tota transferència de propietat des de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE cap al Client.

 1. SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE podrà sense avís previ suspendre o acabar l'accés dels Clients als seus serveis i l'ASSESSORIA NUTRICIONAL I INTEGRATIVA en la seva totalitat o en part, per qualsevol raó vàlida, incloent-hi, sense limitacions, quan:

El Client no compleixi o segueixi qualsevol de les obligacions que estableix aquest document o qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques d'ús aplicables.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació Indonèsia en allò que no estigui expressament establert.